Okres poporodowy cz yli połó

Połóg to naturalny okres poporodowy. Zaczyna się po wydaleniu łożyska i trwa 6-8 tygodni po porodzie. W tym okresie cofają się zmiany ciążowe w obrębie narządu rodnego. W całym organiźmie proces ten może trwad nawet do pół roku. W tym czasie organizm nie tylko regeneruje się i wraca do stanu sprzed ciąży i porodu, ale także podejmuje nowe funkcje związane z karmieniem dziecka.

Odchody połogowe

Są fizjologicznym zjawiskiem świadczącym o tym, że we wnętrzu macicy występuje proces gojenia się narządu. Jest to mieszanina krwi pochodzącej z miejsca, w którym łożysko przylegało do ściany macicy, oraz produktów
rozpadu tkanek (rozrośniętej błony śluzowej macicy) wydostających się z dróg rodnych kobiety podczas obkurczania się macicy.

Odchody połogowe pojawiają się bezpośrednio po porodzie i zanikają po dwóch tygodniach, chod często utrzymują się jeszcze do 6 tygodnia.

Zabiegi położnicze stosowane w trakcie porodu a stan zdrowia położnicy

Najbardziej wskazany jest poród siłami natury, czyli bez nacięcia krocza i
żadnych uszkodzeo ciała. Wtedy kobieta szybciej wraca do zdrowia i okres połogu jest mniej uciążliwy.

Jeżeli jednak zachodzi koniecznośd zastosowania tzw. porodu zabiegowego (z
użyciem kleszczy lub próżniociągu położniczego), może dojśd do trochę
większych niż zwykle uszkodzeo kanału rodnego, co może przynieśd nieco większe dolegliwości bólowe podczas połogu.

Natomiast po cesarskim cięciu pierwsze dni po zabiegu są zwykle cięższe niż po porodzie naturalnym z powodu rany pooperacyjnej w obrębie powłok brzusznych, ale już w pierwszej dobie po zabiegu pacjentka może podnosid się z łóżka.

Cesarskie cięcie - połóg

Jeżeli nie wystąpią żadne komplikacje, zwykle pacjentkę wypisuje się do domu już w 4-5 dobie po porodzie. Szwy po zabiegu operacyjnym zdejmuje się przed wyjściem do domu. Za zgodą lekarza, gdy stan pacjentki jest bardzo dobry, możliwe jest też wyjście ze szpitala po 3-ciej dobie. Zdjęcie szwów następuje w Izbie Przyjęd dla kobiet (Móttökudeild Kvenna) po uprzednim zarejestrowaniu.

Okres poporodowy przebiega nieprawidłowo

Przed wypisaniem pacjentki ze szpitala położna ocenia stopieo obkurczenia się macicy, stan dróg rodnych oraz stan ogólny. Bardzo ważnym czynnikiem
stymulującym inwolucję macicy jest karmienie piersią. Ssanie powoduje wytwarzanie się oksytocyny, która dodatkowo wpływa na obkurczanie się mięśnia macicy.

Już w domu sama kobieta w dalszym ciągu powinna obserwowad ilośd oraz kolor wydzielin z dróg rodnych. W pierwszym tygodniu po porodzie są one krwiste i dośd obfite. Potem ich ilośd stopniowo się zmniejsza, barwa zmienia się z brunatnej na żółtawą. W koocu zanikają. W tym okresie bardzo ważna jest wzmożona higiena osobista.

Oczywiście, dzięki prawidłowej higienie intymnej zapobiegamy ewentualnym zakażeniom. Dlatego też należy utrzymywad okolice krocza w czystości. Najlepiej robid to pod prysznicem bowiem ułatwia to spłukiwanie obfitej wydzieliny. Na początku połogu można podmywad się częściej, 3-4 razy dziennie, a najlepiej po każdej czynności fizjologicznej (oddawaniu moczu czy kału). Ważne też jest, aby często zmieniad wkładki higieniczne.

Pierwsza miesiączka po porodzie

Najczęściej miesiączka pojawia się do 6-8 tygodni po porodzie, ale jest to bardzo indywidualna sprawa. Dopóki kobieta karmi piersią, miesiączki mogą się nie pojawiad (lub występują później).

Wysiłek fizyczny w połogu

Po porodzie kobieta nie powinna unikad ruchu i ciągle leżed. Wczesna aktywnośd fizyczna położnicy ma bowiem wpływ na prawidłowy przebieg połogu. Powinna wstawad, przechadzad się, no i oczywiście opiekowad się dzieckiem. Ruch po porodzie powoduje wzmożony przepływ krwi, poprawia
stan mięśni i ułatwia wydzielanie odchodów połogowych. Pobudza też prawidłowe funkcjonowanie jelit, ułatwia oddawanie moczu.

Jednak w pierwszym okresie po porodzie młoda matka jest zmęczona porodem i potrzebuje wypoczynku. Powinna unikad długiego stania, dźwigania i dużego wysiłku fizycznego. Tym bardziej, że może odczuwad wiele dolegliwości fizycznych i psychicznych. Nacięte krocze czy inne obrażenia kanału rodnego sprawiają ból i powodują dyskomfort.

Rola ojca dziecka oraz całej rodziny w opiece nad dzieckiem

Przede wszystkim na ojcu nowo narodzonego dziecka powinien spoczywad obowiązek niesienia pomocy swojej partnerce. Może podawad dziecko do karmienia, uczestniczyd we wszystkich czynnościach związanych z opieką nad niemowlęciem (np. kąpad je, przewijad, przebierad).

Pomocne mogą byd również mama, teściowa lub inne osoby z rodziny, ale tylko wspólna opieka rodziców nad ich dzieckiem wytwarza więzi rodzinne, które zaowocują w przyszłości. Jest to bardzo ważne.

Radośd związana z urodzenia dziecka często powoduje, że dyskomfort związany z okresem połogu szybko mija. Kobiety po porodzie mają dużo energii i doskonale sobie radzą podczas pierwszych dni po urodzeniu.

Zmiany w macicy

Po porodzie zmniejsza się objętośd macicy, która zwija się w wyniku nagłego przerwania działania hormonów łożyskowych, znacznego ograniczenia zaopatrzenia w krew oraz występowania tzw. skurczów połogowych.

Skurcze te mogą byd początkowo bolesne, szczególnie podczas karmienia piersią, częściej u wieloródek. Ich skutkiem jest wydalenie zbędnych tkanek, zahamowanie krwawienia oraz zanik zwyrodniałych włókien mięśniowych.

Aby uniknąd zapard

Podczas połogu kobieta powinna przestrzegad odpowiedniej bogatoresztkowej diety, spożywad białko, owoce, jarzyny i produkty mleczne z ograniczeniem gdyż mogą wywoład alergie u dziecka oraz pid dużo płynów, które działają rozluźniająco. Dobrze, jeżeli pokarm zawiera odpowiednią ilośd błonnika, który pobudza perystaltykę jelit i zapobiega powstawaniu zapard. Jeśli kłopoty z wypróżnianiem się nie ustępują, można stosowad Mikrolax, Sorbitol, Husk.

Podwyższona temperatura ciała

Czasami podczas połogu zdarza się nieco podwyższona temperatura, która jest związana z procesem gojenia się rany krocza oraz inwolucją macicy.

Ból

Jeśli przyczyną bólu jest np. zszycie rany krocza czy opuchnięcie warg sromowych - w celu złagodzenia dolegliwości w pierwszym okresie można stosowad zimne okłady.

Podczas karmienia zażywanie leków jest niewskazane. Przy silniejszych bólach można przyjmowad preparaty Paracetamolu, nie więcej jednak niż 1g 4 razy dziennie lub Ibufen (Uwaga: Ibufenu nie można przyjmowad w czasie ciaży!)

Pierwsza wizyta kontrolna

Pod koniec połogu, czyli około 6-8 tygodnia po porodzie, wskazana jest wizyta kontrolna u ginekologa lub lekarza domowego. Ocenia on wówczas stan całego narządu rodnego.

Valmynd